Třebohostice

Charakteristika obce


Obec Třebohostice má i s osadou Zadní Zborovice k trvalému pobytu přihlášeno 305 obyvatel, z toho je 120 mužů nad 15 let, 29 chlapců do 15 let, 133 žen nad 15 let, 23 dívek do 15 let. Průměrný věk obyvatel je 37,5 roku. Ekonomicky aktivních je 145 obyvatel, tj. 48%. V sídle je celkem 124 obývaných domů, z toho 29 rekreačních chalup. Většina obyatel za zaměstnání dojíždí do Strakonic a do Blatné. Místním větším zdrojem pracovních příležitostí je ZD Třebohostice a balírna sypkých potravin ESSA-PACK, s.r.o. Zadní Zborovice.

ZŠ ani MŠ v místě není, děti dojíždí do mateřské školky do obce Doubravice nebo do Strakonic, základní školu navštěvují v obci Záboří, Radomyšl a Strakonice.

Zájmové spolky v obci

 • Myslivecké stružení Třebohostice
 • SDH Třebohostice
 • SDH Zadní Zborovice
 • Český svaz žen Třebohostice
 • Český svaz žen Zadní Zborovice
 • Tělovýchovná jednota Třebohostice

Společenské a kulturní aktivity

 • stavění máje
 • pouť 16. září
 • posvícení 16. října v Třebohosticích
 • posvícení 11. listopadu v Zadních Zborovicích

Občanská vybavenost Třebohostice

 • obecní úřad
 • požární zbrojnice
 • místní lidová knihovna – doba pro čtenáře – úterý od 18. – 19.00 hod.
 • prodejna potravin
 • pošta
 • zdravotní středisko
 • kulturní dům

Občanská vybavenost Zadní Zborovice

 • prodejna potravin
 • požární zbrojnice
 • kulturní dům
 • pohostinství

Historický vývoj sídla


Doložená první písemná zmínka o Třebohosticích je z druhé poloviny 14. století – rok 1357, o Zadních Zborovicích až z roku 1538.

Zakládání drobných sídlišť v kraji se odehrávalo ve 14. století. Původní prales byl vypálen a okolo potůčku vznikala sídla. Některá drobná zanikl a, větší sídla pak měla už i kostel. V Zadních Zborovicích je kostel sv. Ludmily, Třebohostice mají pouze kapličku na návsi.

Vrch Zámek, severozápadně od Z. Zborovic, býval keltským hradištěm z 5. století př. n. l. s eliptickými valy o obvodu 422m, až 6m vysokými.

V minulosti sídla patřila k blatenskému panství – nejprve ve 13. st. rod Bavorů ze Strakonic, v 15. st. Lev z Rožnitála. V 19. st. bylo blatenské panství v držení baronů z Hildprandtů. Rybník jižně pod Třebohosticemi je dnes majetkem dědiců baronky z Blatné.

Kulturní památky


Kaplička v Třebohosticích, uprostřed návsi, nese letopočet 1795. Přesně za 200 let r. 1995 byla rekonstruována. Opravy se dočkala i její čtvercová plechová věžička a sluneční hodiny v průčelí.

Kaplička na návsi

Na východním okraji Třebohostic najdeme boží muka obdélného půdorysu s jednoduchým zaklenutým výklenkem a nikou, kryté sedlovou stříškou. V její blízkosti je vysoký kamenný kříž.

Boží muka

V Zadních Zborovicích, ve středu obce, je postaven novogotický kostel sv. Ludmily. Na jeho místě byla původně v 17. století vybudována malá zvonička a vedle ní rybníček, když bylo císařským patentem Marie Terezie nařízeno budování návesních rybníčků a zvoniček, aby se zvoněním svolávali lidé k hašení požárů. Na místě zvoničky byla vybudována malá kaple. Ta se v roce 1935, za přispění místních občanů, zvětšila na současný stav. Kostel byl slavnostně vysvěcen 22. září 1935.

Kostel sv. Ludmily v Z. Zborovicích

V blízkosti kostela stojí pomník padlých z I. a II. světové války. Z první světové války se do svých domovů již nikdy nevrátili K. Kočár, V. Hraba, V. Klečka, J. Franta, F. Šilhan, J. Vadlejch, K. Kašpar, K. Slavík. K. Kašpar, K. Šilhan – jejich jména figurují na jednom z kvádrů tohoto památníku. Druhý kvádr je věnován obětem 2. světové války – Fr. Jára 1918-1943 umučen v Terezíně, Jar. Klecan 1914-1943 popraven v Berlíně.

Přírodní podmínky


Sídelní útvar Třebohostice se nachází 12km severně od Strakonic, Zadní Zborovice jsou 2km západně od Třebohostic. Okolní terén je velmi členitý. Turisticky je tato oblast poměrně zapomenuta. Krajina má velký půvab, je poměrně zalesněna, podél vodotečí a cest jsou aleje, četné remízky a rozptýlená zeleň, která dává Strakonicku velice kvalitní a milé přírodní prostředí.

Průměrná nadmořská výška Třebohostic je 484 a Zadních Zborovic 495 m. n. m. Chráněná krajinná oblast začíná na západním okraji Třebohostic a zasahuje 3,5km západně a jižně od Sedlice, dále až k Mačkovu, jižně od Tchořovic, ke Kadovu, Čečelovicím, Záboří a Doubravici.

Okolní krajina má zemědělsko-výrobní a rekreační charakter. Terén tvoří převážně kopcovité pastviny. Geologické podloží tvoří migmatity ortorulového vzhledu.

Dle geobotanické rekonstrukce patří území kolem Třebohostic k oblasti bikových bučin a květnaté bučiny. Hlavními stromy jsou buk lesní a dub zimní. Převažujícími stromy acidofilních doubrav jsou dub letní a bříza bílá. V náplavech toků jsou to luhy a olšiny (olše lepkavá, jasan ztepilý). V lesních porostech převažují smrk ztepilý, jedle bělokorá a borovice lesní.

Od roku 1908 sídlí na komíně u Kalbáčů v Třebohosticích čp. 15 čápi. Za celou dobu více něž 90 let bylo hnízdo jen dvakrát svrženo, kvůli těžké váze. Poprvé se tak stalo v roce 1936. tehdy materiál ze svrženého hnízda zabral dva vozy. V průměru mívají čápi čtyři mláďata ročně. Vyjímkou bylo narození šesti mláďat v roce 1978.

Čápi u Kalbáčů

Myslivecké sdružení Třebohostice


Vzniklo v šedesátých letech minulého století. Možnost vzniku sdružení byla dána pronájmem honitby o rozlote asi 1200 ha. Honitbu tvořil les, pole, luka a 14 ha rybníků. Zakládajících členů bylo 18 z řad „lidových“ myslivců. Tehdy byl zvolen předsedou p. Josef Šilhan ze Zadních Zborovic, hospodářem p. Josef Plechatý z Třebohostic.

Zastoupení v drobné zvěři bylo hlavně zajícem, králíkem a bažantem, v neposlední řadě spoustou koroptví, srnčí bylo méně. Počátkem sedmdesátých let se objevovalo na výřadech 300 zajíců a 270 bažantů. Ze sparkové zvěře byla dominantní zvěř srnčí a postupně se do honitby rozšířila zvěř černá a mufloní.

Původní MS Třebohostice bylo až do roku 1981, kdy se sloučilo s MS Doubravice u Strakonic. Takto sdružení fungovalo po dobu 10 let, mělo 2300 ha a 45 členů. Přededou společnosti byl p. Václav Šustr z Doubravice, hospodářem p. Josef Plechatý z Třebohostic.

V roce 1991 se myslivecké stružení dohodlo na tom, že se rozdělí na dva spolky. MS Třebohostice má honitbu 968 ha (pole 612 ha, les 252 ha, voda 14 ha, ostatní plocha 97 ha) a 13 členů. Služebně nejstarším členem je p. Jaroslav Polan ze Z. Zborovic. Předsedou společnosti je p. Jaromír Samec, hospodářem p. Josef Plechatý. Předsedou honeního společenstva je p. Plechatý.

Ze zakládajících členů již nikdo nežije a z původního sdružení jsou čtyři členové. Zazvěření honitby se stejně jako v jiných honitbách podstatně změnilo. Zajíci se nestřílí pro nízké stavy, králík vymizel z honitby. V dnešní době členové vysazují kachny a bažanty, aby měli nějaké myslivecké vyžití. Zvýšily se stavy srnčí zvěře. Černá se též vyskytuje náhodně. Mufloní zvěř je též zvěř přebíhavá. V současné době se činnost členů zaměřuje především na chov kachen a bažantů, v zimním období na řádné přikrmování.

Lze konstatovat, že v členské záladně MS vládne pohoda a opravdové kamarádství bez vážnějších rušivých jevů i přesto, že bydliště některých členů je vzdálené.

Myslivecké sdružení Lipová-Třebohostice Myslivecké sdružení Lipová-Třebohostice

Sbor dobrovolných hasičů Třebohostice


V obci působí od r. 1925. V současné době má 44 členů. Jejím předsedou je Oldřich Mařík, velitelem Jiří Plechatý. Každoročně hasičský sbor uspořádá v Třebohosticích Hasičský ples v měsíci únoru a společně se Svazem žen Václavskou zábavu.

Tradičně se sbor účastní stavby máje, v předvánočním čase zajišťuje sbor osvícený vánoční strom v centru obce. Podílí se na brigádách, týkající se zvelebování a oprav obecního majetku, např. výměny krovu a střešní krytiny na kulturním domě a na zdravotním středisku.

V měsíci květnu pravidelně čistí místní koupaliště, pečlivě se stará o obecní rybník Nadnovák. Každoročně na podzim je uspořádán výlov rybníka, na který volně navazuje společenská akce v místním kulturním domě.

Tělovýchovná jednota ZD Třebohostice


Založena byla v roce 1973. Důvodem pro její založení bylo nadšení pro stolní tenis, který se učila hrát řada mladých lidí a pokud chtěli soutěžit v rámci okresu, muselo se tak dít pod hlavičkou tělovýchovné organizace.

Hlavním iniciátorem v tomto sportovním klání byl pan František Vokroj z Třebohostic. Vzniklo družstvo stolních tenistů, které se umísťovalo na předních místech v rámci okresu a několikrát postoupilo do krajského přeboru. V současné době má TJ dvě družstva stolních tenistů.

V roce 2000 vznikla u člena TJ ZD Třebohostice Miloslava Bálka myšlenka uspořádat tenisový turnaj neregistrovaných hráčů. K jejímu uskutečnění věnoval mnoho práce a úsilí, aby se vše stalo skutečností a v září 2000 pod názvem „Třebohostice CUP 2000“ se turnaj uskutečnil na tenisovém kurtu v Třebohosticích. Od té doby se koná pravidelně každý rok.

Třebohosice CUP 2003 Třebohosice CUP 2003 Třebohosice CUP 2003 Třebohosice CUP 2003