Nejdůležitější zákony

číslo zákona název zákona
128/2000 o obcích
500/2004 o správním řízení (správní řád)
106/1999 o svobodném přístupu k informacím
101/2000 o ochraně osobních údajů
155/2000 zákoník práce
312/2002 o úřednících
511/2002 o uznání rovnocennosti vzdělání
227/2000 o elektronickém podpisu
495/2004 nařízení vlády k provedení zákona o elektronickém podpisu
496/2004 vyhláška o elektronických podatelnách
512/2002 o zvláštní odborné způsobilosti
100/1988 o sociálním zabezpečení
482/1991 o sociální potřebnosti
463/1991 o životním minimu
359/1999 o sociálně právní ochraně dětí
114/1992 o ochraně přírody a krajiny
17/1992 o životním prostředí
185/2001 o odpadech
254/2001 o ochraně vod
86/2002 o ochraně ovzduší
334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu
50/1976 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
40/2004 o veřejných zakázkách
13/1997 o pozemních komunikacích
361/2000 o provozu na pozemních komunikacích
172/1991 o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
337/1992 o správě daní a poplatků
250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
243/2000 o rozpočtovém určení daní
565/1990 o místních poplatcích
368/1992 o správních poplatcích
586/1992 o daních z příjmu
357/1992 o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
253/1992 o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
251/1992 o o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
1/1992 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
143/1992 o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočt. a v některých dalších org. a orgánech
37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
100/1988 o účetnictví
589/1992 o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
303/1995 o minimální mzdě
258/1996 o soustavě základních a středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)
127/1997 o speciálních školách a speciálních mateřských školách
291/1991 o základní škole
292/1991 o základních uměleckých školách
561/2004 o předškolním, školním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
139/1997 o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace vých. poradců
24/2000 o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činností v oblasti školství
445/1992 o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
200/1990 o přestupcích
320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě
553/1991 o obecní policii
289/1995 o lesích
449/2001 o myslivosti
166/1999 o veterinární péči
156/2000 o zbraních a střelivu
246/1992 o ochraně zvěře proti týrání
238/2000 o HZS ČR
239/2000 o IZS
240/2000 o krizovém řízení
241/2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
365/2000 o informačních systémech veřejné správy
247/1995 o volbách do Parlamentu ČR
130/2000 o volbách do zastupitelstev obcí
119/1992 o cestovních náhradách
133/2000 o evidenci obyvatel
140/2001 o pobytu cizinců na území ČR
329/1999 o cestovních pasech
328/1999 o občanských průkazech
301/2000 o matrikách, jménech a příjmeních
94/1963 o rodině
97/1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním
40/1993 o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
41/1993 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
85/1990 o právu petičním