Třebohostice

Charakteristika obce


Obec Třebohostice má i s osadou Zadní Zborovice k trvalému pobytu přihlášeno 305 obyvatel. Z toho je 120 mužů nad 15 let, 29 chlapců do 15 let. 133 žen nad 15 let, 23 dívek do 15 let. Průměrný věk obyvatel je 37,5 roku. Ekonomicky aktivních je 145 obyvatel, tj. 48%. V sídle je celkem 124 obývaných domů,  z toho 29 rekreačních chalup. Většina obyvatel do zaměstnání dojíždí do Strakonic, Radomyšle a do Blatné. Místním větším zdrojem pracovních příležitostí je v současnosti ZD Třebohostice.

ZŠ ani MŠ v místě není. Děti dojíždějí do mateřské školky do obce Doubravice nebo do Strakonic, základní školu navštěvují v Záboří či ve Strakonicích.

Zájmové spolky v obci

 • Myslivecké sdružení Třebohostice
 • SDH Třebohostice
 • SDH Zadní Zborovice
 • Český svaz žen Třebohostice
 • Český svaz žen Zadní Zborovice
 • Tělovýchovná jednota Třebohostice

Společenské a kulturní aktivity

 • masopust ve Třebohosticích
 • stavění máje
 • Rally Agropa Pačejov
 • pouť 16. září (sv.Ludmila)
 • posvícení 16. října v Třebohosticích (Havel)
 • posvícení 11. listopadu v Zadních Zborovicích (sv.Martin)

Občanská vybavenost Třebohostice

 • obecní úřad
 • požární zbrojnice
 • místní lidová knihovna – doba pro čtenáře – úterý 18 – 19 hodin
 • prodejna potravin
 • kulturní dům
 • společenská místnost SDH

Občanská vybavenost Zadní Zborovice

 • prodejna potravin
 • požární zbrojnice
 • kulturní dům
 • pohostinství

Historický vývoj sídla


První písemná zmínka o Třebohosticích je z druhé poloviny 14. století – rok 1357, o Zadních Zborovicích až z roku 1538. Nicméně nebyla tou dobou obec založena. Přesné datum vzniku obce se bohužel nedochovalo.

Důvodů proč tomu tak je může být více. Například požár, který mohl zničit celou obec, včetně původní kroniky, jelikož tehdy bylo základním stavebním předmětem dřevo. Ale věrohodně doložit tuto myšlenku nijak nelze.

Zakládání drobných sídlišť v kraji se odehrávalo ve 14. století. Původní prales byl vypálen a okolo potůčku vznikala sídla. Některá drobná zanikla, větší sídla pak měla už i kostel. V Zadních Zborovicích je kostel sv. Ludmily, vybudovaný v roce 1935, na místě původní malé kapličky. Třebohostice mají kapličku na návsi.

Vrch Zámek, severozápadně od Zadních Zborovic, býval keltským hradištěm z 5. století př. n. l. s eliptickými valy o obvodu 422 m, až 6 m vysokými.

V minulosti sídla patřila k blatenskému panství – nejprve ve 13. st. rod Bavorů ze Strakonic, v 15. st. Lev z Rožmitálu. V 19. st. bylo blatenské panství v držení baronů z Hildprandtu. Rybník jižně pod Třebohosticemi je dnes majetkem dědiců baronky z Blatné.

Kulturní památky


Kaplička s křížkem v Třebohosticích, uprostřed návsi, nesoucí letopočet 1795. Přesně po 200 letech roku 1995 byla rekonstruována. Opravy se dočkala i její čtvercová plechová věžička a sluneční hodiny v průčelí. V roce 2014 proběhla rekonstrukce kamenného ochozu kolem kapličky.

Na východním okraji Třebohostic najdeme boží muka obdélného půdorysu s jednoduchým zaklenutým výklenkem a nikou, kryté sedlovou stříškou. V její blízkosti je vysoký kamenný kříž.

V Zadních Zborovicích, ve středu obce, je postaven novogotický kostel sv. Ludmily. Na jeho místě byla původně v 17. století vybudována malá zvonička a vedle ní rybníček, když bylo císařským patentem Marie Terezie nařízeno budování návesních rybníčků a zvoniček, aby se zvoněním svolávali lidé k hašení požárů. Na místě zvoničky byla vybudována malá kaple. Ta se v roce 1935, za přispění místních občanů, zvětšila na současný stav. Kostel byl slavnostně vysvěcen 22. září 1935.

V blízkosti kostela stojí pomník padlých z I. a II. světové války. Z první světové války se do svých domovů již nikdy nevrátili K. Kočár, V. Hraba, V. Klečka, J. Franta, F. Šilhan, J. Vadlejch, K. Kašpar, K. Slavík. K. Kašpar, K. Šilhan – jejich jména figurují na jednom z kvádrů tohoto památníku. Druhý kvádr je věnován obětem 2. světové války – Fr. Jára 1918-1943 umučen v Terezíně, Jar. Klecan 1914-1943 popraven v Berlíně.

Přírodní podmínky


Sídelní útvar Třebohostice se nachází 12 km severně od Strakonic, Zadní Zborovice jsou 2 km západně od Třebohostic. Okolní terén je velmi členitý. Turisticky je tato oblast poměrně zapomenuta. Krajina má velký půvab. Je poměrně zalesněna, podél vodotečí a cest jsou aleje, četné remízky a rozptýlená zeleň, která dává Strakonicku velice kvalitní a milé přírodní prostředí.

Průměrná nadmořská výška Třebohostic je 484 a Zadních Zborovic 495 m. n. m. Chráněná krajinná oblast začíná na západním okraji Třebohostic a zasahuje 3,5 km západně a jižně od Sedlice, dále až k Mačkovu, jižně od Tchořovic, ke Kadovu, Čečelovicím, Záboří a Doubravici.

Okolní krajina má zemědělsko-výrobní a rekreační charakter. Terén tvoří převážně kopcovité pastviny. Geologické podloží tvoří migmatity ortorulového vzhledu.

Dle geobotanické rekonstrukce patří území kolem Třebohostic k oblasti bukových bučin a květnaté bučiny. Hlavními stromy jsou buk lesní a dub zimní. Převažujícími stromy acidofilních doubrav jsou dub letní a bříza bílá. V náplavech toků jsou to luhy a olšiny (olše lepkavá, jasan ztepilý). V lesních porostech převažují smrk ztepilý, jedle bělokorá a borovice lesní.

Od roku 1908 sídlí na komíně u Kalbáčů v Třebohosticích čp. 15 čápi. Za celou dobu více něž 90 let bylo hnízdo jen dvakrát svrženo, kvůli těžké váze. Poprvé se tak stalo v roce 1936. Tehdy materiál ze svrženého hnízda zabral dva vozy. V průměru mívají čápi čtyři mláďata ročně. Výjimkou bylo narození šesti mláďat v roce 1978.

Čápi u Kalbáčů

Myslivecké sdružení Třebohostice


Vzniklo v šedesátých letech minulého století. Možnost vzniku sdružení byla dána pronájmem honitby o rozloze asi 1200 ha. Honitbu tvořily lesy, pole, louky a cca 14 ha rybníků. Zakládajících členů bylo 18 z řad „lidových“ myslivců. Tehdy byl zvolen předsedou p. Josef Šilhan ze Zadních Zborovic, hospodářem p. Josef Plechatý z Třebohostic.

Zastoupení v drobné zvěři bylo hlavně zajícem, králíkem a bažantem, v neposlední řadě spoustou koroptví, srnčí bylo méně. Počátkem sedmdesátých let se objevovalo na výřadech 300 zajíců a 270 bažantů. Ze spárkaté zvěře byla dominantní zvěř srnčí a postupně se do honitby rozšířila zvěř černá a mufloní.

Původní MS Třebohostice bylo až do roku 1981, kdy se sloučilo s MS Doubravice u Strakonic. Takto sdružení fungovalo po dobu 10 let. Mělo 2300 ha a 45 členů. Předsedou společnosti byl p. Václav Šustr z Doubravice, hospodářem p. Josef Plechatý z Třebohostic.

V roce 1991 se myslivecké sdružení dohodlo na tom, že se rozdělí na dva spolky. MS Třebohostice má honitbu 968 ha (pole 612 ha, les 252 ha, voda 14 ha, ostatní plocha 97 ha) a 13 členů. Služebně nejstarším členem je p. Jaroslav Polan ze Z. Zborovic. Předsedou společnosti je p. Jaromír Samec, hospodářem p. Josef Plechatý. Předsedou honebního společenstva je p. Josef Plechatý.

Ze zakládajících členů již nikdo nežije a z původního sdružení jsou čtyři členové. Zazvěření honitby se stejně jako v jiných honitbách podstatně změnilo. Zajíci se nestřílí pro nízké stavy, králík vymizel z honitby. V dnešní době členové vysazují kachny a bažanty, aby měli nějaké myslivecké vyžití. Zvýšily se stavy srnčí zvěře. Černá se též vyskytuje náhodně. Mufloní zvěř je též zvěř přebíhavá. V současné době se činnost členů zaměřuje především na chov kachen a bažantů, v zimním období na řádné přikrmování.

Lze konstatovat, že v členské základně MS vládne pohoda a opravdové kamarádství bez vážnějších rušivých jevů i přesto, že bydliště některých členů je vzdálené.

Myslivecké sdružení Lipová-Třebohostice Myslivecké sdružení Lipová-Třebohostice

Sbor dobrovolných hasičů Třebohostice


V obci působí od r. 1925. V současné době má 44 členů. Jejím předsedou je Oldřich Mařík, velitelem Jiří Plechatý. Každoročně hasičský sbor uspořádá v Třebohosticích Hasičský ples v měsíci únoru a společně se Svazem žen Václavskou zábavu.

Tradičně se členové sboru účastní masopustu v obci, stavění máje, v předvánočním čase zajišťuje sbor osvícený vánoční strom v centru obce. Podílí se podle potřeby na brigádách, týkající se zvelebování či oprav obecního majetku, např. výměny krovu a střešní krytiny na kulturním domě a na zdravotním středisku.

V měsíci květnu pravidelně čistí místní koupaliště, pečlivě se stará o obecní rybník Nadnovák. Každoročně na podzim je uspořádán výlov rybníka, na který volně navazuje společenská akce v místním kulturním domě.

Tělovýchovná jednota ZD Třebohostice


Založena byla v roce 1973. Důvodem pro její založení bylo nadšení pro stolní tenis, který se učila hrát řada mladých lidí a pokud chtěli soutěžit v rámci okresu, muselo se tak dít pod hlavičkou tělovýchovné organizace.

Hlavním iniciátorem v tomto sportovním klání byl pan František Vokroj z Třebohostic. Vzniklo družstvo stolních tenistů, které se umísťovalo na předních místech v rámci okresu a několikrát postoupilo do krajského přeboru.

V současné době má TJ Třebohostice , oddíl stolního tenisu dvě družstva.  Tým Třebohostice „A“ nás reprezentuje v krajském přeboru a tým Třebohostice „B“ soutěží v okresním přeboru.

V roce 2000 vznikla u člena TJ ZD Třebohostice Miloslava Bálka myšlenka uspořádat tenisový turnaj neregistrovaných hráčů. K jejímu uskutečnění věnoval mnoho práce a úsilí, aby se vše stalo skutečností a v září 2000 pod názvem „Třebohostice CUP 2000“ se turnaj uskutečnil na tenisovém kurtu v Třebohosticích.

Třebohosice CUP 2003 Třebohosice CUP 2003 Třebohosice CUP 2003 Třebohosice CUP 2003

Od roku 1997 se na oslavu pouti ve Třebohosticích pořádá každoročně nohejbalový turnaj tříčlenných družstev. Zpočátku zde býval turnaj pro neregistrované hráče, avšak postupem času i díky zatraktivnění turnaje byl turnaj otevřený i pro registrované hráče. Po několika úvodních ročnících, pořádaných TJ Třebohostice si turnaj pod svoji záštitu vzal obecní úřad, o což se zasloužil starosta Jiří Plechatý a od té doby nese turnaj název  „O pohár starosty obce Třebohostice.“

Nohejbalový tým jej pořádá pravidelně každý rok v období mezi začátkem školního roku a poutí. Turnaj se těší velkému zájmu fanoušků a hráči jednotlivých týmů turnaje se k nám každoročně těší. Na dramatické, pohledné souboje o každičký bod, ale zejména na uvolněnou, přátelskou atmosféru, v níž turnaj probíhá.