Povinně zveřejňované informace

1.Oficiální název

Obec Třebohostice

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce má 6 členů, kontrolní a finanční výbor

Obecní úřad není členěn na odborné útvary. Jeho činnost je zajišťována prostřednictvím kanceláře  starosty obce a účetní obce na adrese Třebohostice čp. 8.

4. Kontaktní spojení

Obec Třebohostice

Třebohostice čp. 8

387 37  Třebohostice

telefon 380831450

E-mail: obec.trebohostice@quick.cz, obec.trebohostice@seznam.cz

ID DS: daxa2j8

www.obectrebohostice.cz

5. Bankovní spojení

Případné platby můžete poukázat na účet vedený u Komerční banky č. účtu 27-2698790217 kód 0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00251933

7. Daňové identifikační číslo organizace (DIČ)

Obec není plátcem DPH

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočty jsou k nahlédnutí na stránce Rozpočty, závěrečné účty, rozpočtový výhled.

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu.

10. Příjem žádostí a další podání

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je možno podat:   – písemně na adresu obecního úřadu

– osobně v úředních hodinách

– e-mailem

– elektronickým podáním

– telefonicky

11. Opravné prostředky

– proti rozhodnutí obce nebo obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí u subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat

– obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání

– nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání obcí. Jestliže v uvedené lhůtě  o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

– proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat

– proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad

– rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kde jej činí a o jakou věc se jedná (proti kterému rozhodnutí je podání učiněno).

12. Formuláře

Jednotlivé formuláře jsou k dispozici na adrese Obecního úřadu Třebohostice.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů naleznete především na stránkách portálu správy České republiky.

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled předpisů podle nichž Obec Třebohostice rozhoduje.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Třebohostice  je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací. Může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce za rok 2018

img738

Výroční zpráva za rok 2019      

Odpovědi na dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb. img028, img711

Výroční zpráva obce za rok 2020 img436

Výroční zpráva obce za rok 2021 img920

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023

17. Seznam organizací

Obec Třebohostice není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.